සයිබර් පවුර

පාළු හිතට නුඹ ගෙන ආ...මට හිමි නැති මල් හිනාව...
මාළිගයක් නෙමෙයි  අපි හදන්න හිතුවෙ  පොල් අතු පැලක්..
බේරෙ ගෙදර පච මෝලට හාමු වෙච්ච බස්සා කැරොල් පාටියෙදි කුලියට රට වටේට කැස්සා අතට පයට සැප…
  සෘතුවේ පළමු වැස්සට පසුවඇඟිලි කරු යටඋකු සූපයක්මයඅතින් අල්ලා බිඳිය හැකිපළිඟුමය වාෂ්පය නඟිනගෙවුණු සල්ලාල කාර්තුවක
කාක්කෙකි පෝමලින් ගඳ ඉව කරනසුදුළූනු මල් වඩම් සරසනගෙදර උණු බත් ඉදෙන්නට නම්මළ බතක් ඉදවිය යුතුය අන්…
Page 1 of 79
Top