පිළිමයක්; ප්‍රේමය ගැන මොනවා දන්නවාද? - කාංචනා අමිලානි

වාත්තු කළ කිරිගරුඬ පිළිමයක්


ප්‍රේමය ගැන මොනවා දන්නවාද
ඇලෙන්නට දැවෙන්නට වුවමණා විට
එකම සිනාවෙන් ඉන්නට නම් දන්නවාය
කුමන ඍතුවක කුමන පාටක් තිබුණත්
එකම ඉරියව්වකින් නරඹන්න ඔබ දන්නවාය
සෙලවීමක්වත් නොලැවෙන බව දැනගෙනම
මගේ ප්‍රේම සක්මනත් ඔබ දන්නවාය
ඒත්;
උස්සා විසි කරන විට
කුඩුපට්ටම් වන කැබලි ගණන ඔබ දන්නවාද?

Top