සයිබර් පවුර

වැරදිලා, පැරදිලා මුලා වී යන අතරත්බිඳක් හෝ දිළිසීමත්අනෙකාට පාර කීමත්තාරකා වල හැටියක්...
පාළු හිතට නුඹ ගෙන ආ...මට හිමි නැති මල් හිනාව...
මාළිගයක් නෙමෙයි  අපි හදන්න හිතුවෙ  පොල් අතු පැලක්..
බේරෙ ගෙදර පච මෝලට හාමු වෙච්ච බස්සා කැරොල් පාටියෙදි කුලියට රට වටේට කැස්සා අතට පයට සැප…
  සෘතුවේ පළමු වැස්සට පසුවඇඟිලි කරු යටඋකු සූපයක්මයඅතින් අල්ලා බිඳිය හැකිපළිඟුමය වාෂ්පය නඟිනගෙවුණු සල්ලාල කාර්තුවක
Page 3 of 81
Top