සයිබර් පවුර

කාක්කෙකි පෝමලින් ගඳ ඉව කරනසුදුළූනු මල් වඩම් සරසනගෙදර උණු බත් ඉදෙන්නට නම්මළ බතක් ඉදවිය යුතුය අන්…
රාවණා නුඹේ ගැන උන් වහසි දොඩනවාසිංහලේ ආයෙමත්ලියන්නට හිතනවා
දුටත් සියොළගදහක් ඉකි ගසන උන්ඇසක්වත් නෑර උනුන් සැප බුදිති.
සමහර විටෙකසිහිවේ සුළඟ කෙතරම් සුනැමි විද කෙතරම් සිසිල් විද.
කොයිතරම් අපහසුද  ගිහින් එන්නම් නොකියාම යන්න  ඔබ රැගෙන දුන් දම් පාට රැළි සාය දැනුත් පැටලුණා ගේට්ටුවෙ…
කිඹුල් ඇළ හන්දියත් දැන් ඉතින් සාරයිපළල් පාරෙන් දෙපස ඇවිදිනා මං තීරයනෙන අඟනකගෙ අඟ පසඟ දැක හිනැහෙයිසුළඟකට…
Page 4 of 81
Top