සයිබර් පවුර

ලක් වැසියන් පොළවෙ හැපී අහවල් එකෙනුත් වැඳපී එහෙව් රජ මමත් කාපී පුත නුඹටත් කවමි ටොපී
(පුවතක්;රතණහිමි ස්වාධීනලු...?) උරුමේ තියන් කර​උදා කරනට ගියත් දම්පුර​උන්ඩය වෙලා රජ​රටම කෙරුවා විසාලාපුර​
ඉතා ගැඹුරුම තැනක තබා ඔබ කෙරෙහි වන ප්‍රේමයපහන් එකිනෙක නිවී ගිය අඳුරු හද ගැබ කුලියට සඳක්…
මිනී කඳු ගොඩ ගැසූ දේශයකරුධිර ගංගා මත පීනූ සමාජයකවෛරය ද්වේෂය වගා කල භූමියකඅන්තවාදයේ ආගම්වාදයේ ජාතිවාදයේඅනන්ත වූ…
සපා කෑ දෙළුම් ඇට කිහිපයක් එතැන;  මේස රෙද්ද උඩ  උඩබැලිව අපිළිවෙලට ඉරා දමා කියවා වීසි කළ…
මහ වන මහ කඳු නදී සයුරු රළ සිත් සනහා ලූ දසුන් සුමුදු නළ රැගෙන ගියේ මේ…
Page 5 of 81
Top