සයිබර් පවුර

මා පහන් දල්වතැයිමඟ බලාගෙන ඔතැන ඇයි ඔබ ?
විසිතුරු මසුන් මෙන්පීන පීනා ව්‍යාජ ටැංකියකවයරින් කර ඇති වයර්වල නො ඇලීදිලිසෙන ලුමිනස් එළි බල්බ පසු කරමුහුදක්…
නොදත් ඉමකින් ඉපිද ඉපිළෙයිනොම සිඳෙන ප්‍රේමයක සලකුණුඇවිත් නැවතී හිස තැබූ තැනතිබේ නොමැකී මතක වත්සුණුඔබත් නොසැලූ මමත්…
මහා නොන්ඩියාණ්ඩු ජාතකය ! 1. රාජපක්ෂ අවතාරය පවුල් පිටින් රජකරනා - විශාලාවෙ දුර්භික්ෂය මැතිවරණෙන් නිම කෙරුණාසිතා…
කුඩුවෙන්න වැදුණු දවසටඇට්ටේරියා මල් අමුත්තන් රැස්කරචන්ද්‍රාලෝකයෙන්හොඳවයින් සංග්‍රහ කරයි අඹර
දුරුතු සඳ ඇවිල්ලාමැටි කොරැහෙ ඉදන් එබිලාහිරිකඩේ තනිව ඇයිදැයිහොර හොරෙන් මගෙන් ඇහුවා
Page 7 of 81
Top