සයිබර් පවුර

සාරෙට උයපු වෑංජන දෙක තුනක් අනපු උනු උනුම බත් ගුලි හත අටක් බලහත්කාරයෙන් කවපු අම්මා අදත්…
නත්තලේ ඇණ ගැසූ මිනිහෙක්ව දුටුවාද හදවතේ කල්වාරි කන්ද මත වැද හෝන ගෙත්සෙමෙනි දුර්ගයේ රිදී මලු අත…
දිවි කතර මැද අතරමංවූදුබල මනුසත් සිත් සතන් තුළඇලී තැවරී රැඳුන පව් මළදොවා සකිළිටි කරනු වස්මිනිස් වග…
(උඳුවප් පොහෝ දින මුහුද ගොඩ ගලයි - පුවතක්)
ඉතින් මේ නත්තලයි.කිමද ඔබ මේ කළේ...?තවත් වසරක් අහවරයි.අලුත් වසරක් උදාවෙයි.
ප්‍රේමයෙහි පැවතීමඅත් බැඳුම් අත් හරිනු පිණිසය
Page 8 of 81
Top