සයිබර් පවුර

කැලැන්ඩර් දින මාස පෙරැළි පෙරැළී ගියත් අවසාන නොවේමැයි දිග ගමන් ජීවිතේ වැටෙන්නට වැටෙන්නට සියදහස් වාරයක් නැගිටින්න…
ඔබ ඔතැන සිරගතව වේ නම් මේ දුහුල් සුදු වළාකුළු රැස ඔබ වෙසෙන ඉම සිට උදෑසන පාවි…
පැවතුණු කතාවක් අතරමග නවත්තන එකදෙබස් සහ අවස්ථා සම්බන්ධ පිටපතෙන් නෙරපන එක,අදියුරුගෙ විනිසයකොයිතරම් නම් සරලද?
සංසාර පුරුද්දට මෙන් ලියැවෙච්ච කවියකපද වැළක් තිබුණමුත්එළි සමක් නොතිබිච්චමෙ ලියැවෙන්නෙ එහි අවසන්ම පේළිය යදනිමි අව සිහිව…
(රජයෙන් අතුරුදන් කළ තම පුතා කොහේදැයි අසන මවක් (දෙමළ කතා කරන ) නඩු නැතුව හිරේ )
රෑ කල ද දහවල දනොසංසුන් කමක ගිල්වනසමරු සැත්කම් පිහියකසීරුම් කැපුම් ඉවසන..
Page 9 of 81
Top