සයිබර් පවුර

හැමතැනම අයියලා නමුත් ඒ මල්ලිලා ඔවුන්ගේ ගර්ජන, රැවුම් එරවුම් හමුවේ බිම බලා සිටිනා අනාගත ගුරු පැටවු...
අඹ ගහේ කොළ ගණින හඳේ මුහුණත මනින බරැති හිස පහත් කර උපැස උඩහින් බලන
කුවේණිට  වසන්ත ප්‍රියංකර නිවුන්හැල්ල කුවේණිට විශාඛා කියූ විගසම මැවෙන්නෙ ම අපිට පන්සල් සුවඳ එන ගැහැනියක්‌
තෙරක් නොපෙනෙන විසල් වැව් මත පාරු පැද යමි සීරුවේ ඇතත් සිත තුළ හැඟුම් රොද බැඳ උහුල…
Page 81 of 81
Top