පරිසර

ශ්‍රී ලංකා ජාතික අපනයනකරුවන්ගේ මණ්ඩලය (National Chamber of Exporters of Sri Lanka - NCE) විසින් සංවිධානය…
නීතිය බල්ලට - පරිසර නීති වළපල්ලට - යහපාලනය බුදිඌව පළාත් හිටපු මහ ඇමැති හා කතරගම දේවාලයේ…
Page 12 of 12

Additional Info

මෙම පුවත පිළිබඳව යම් පාර්ශවයකට අගතියක් සිදුවූයේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන්  ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඔබට අයිතියක් ඇති බව අප පිළිගනිමු. ඒ අනුව ඔබගේ ප්‍රතිචාරය [email protected] වෙත යොමු කරන්න

Top