නෙළුම් යාය පදනම හා සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන මෙවර මහියංගනයට හා රිදීමාලියද්දට!

අද මෙන්ම හෙටත් අපි ඔවුන්ට දෝතපුරා ආදරය අරන් යන්නෙමු.